Plán výchovy

Plán výchovy dětské skupiny Indiánek je zaměřen na rozvoj schopností dítěte, jeho kulturních a hygienických návyků, na formování osobnosti dítěte a na jeho fyzický a psychický vývoj.

NÁŠ CÍL:

Hlavním cílem Indiánka je, aby byly děti spokojené a pobyt v dětské skupině si užívaly, aby se všestranně a harmonicky rozvíjely a rády se k nám vracely.

CO PRO TO DĚLÁME?

 • Naše výchovná činnost je ohleduplná, dbáme na individuální rozvoj každého dítěte dle jeho možností,
 • zajišťujeme dětem prostředí s dostatkem různorodých podnětů k jejich všestrannému rozvoji,
 • rozvíjíme osobnost dětí a vedeme je k učení a poznávání,
 • dbáme na osvojování základů morálních hodnot naší společnosti,
 • pomáháme dětem k samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost,
 • klademe důraz na vlastní tvůrčí aktivitu a samostatnost,
 • aktivně komunikujeme a spolupracujeme s rodiči.

 

JACÍ JSOU NAŠI INDIÁNCI?

 • Indiánci si rádi hrají,
 • indiánci mají rádi přírodu, zvířata, a především lidi,
 • indiánci touží po poznání a učení se novým věcem,
 • indiánci mají rádi knihy, hudbu a lidové tradice,
 • indiánci žijí zdravým životním stylem, mají rádi pohyb a sport,
 • indiánci rádi pomáhají druhým.

 

OBLASTI PLÁNU VÝCHOVY:

1. Dítě a jeho tělo (biologická oblast)

2. Dítě a jeho psychika (psychologická oblast)

3. Dítě a ten druhý (interpersonální oblast)

4. Dítě a společnost (sociálně – kulturní oblast)

5. Dítě a svět (enviromentální oblast)

Jednotlivé oblasti se v rámci celého roku vzájemně prolínají, vycházení z aktuálních a individuálních potřeb dětí, jejich věku a možnosti rozvoje.

Plán výchovy dále zachycuje střídání ročních období, naše svátky a tradice. Klade důraz na vnímání přírody a jejich proměn a také se zabývá obyčejnými věcmi a děním kolem nás.

 

METODY:

Nejvyužívanější metodou je „HRA“. Při příchodech dětí a odpoledním vyzvedávání mají děti možnost volné hry. Volná hra je pro děti přirozená a je velmi žádoucí pro jejich harmonický vývoj. Během dne jsou zařazeny řízené hry (pohybové, tvořivé, didaktické, dramatizující, konstruktivní, aj.), prokládané oddychovými aktivitami.

Spontánní sociální učení neboli „NÁPODOBA“ je také velmi rozšířenou metodou. Děti od malička okoukávají od rodičů a okolí jejich chování a osvojují si jeho vzorce. Pečující osoby jsou dětem příkladem i v oblastech hygienických návyků, samostatnosti a sebeobsluhy a tím u dětí rozvíjí tyto oblasti správným směrem.

Do programu zařazujeme i „ZÁŽITKOVÉ UČENÍ“, které je založeno na přímých zážitcích dítěte, podporuje jeho zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti.

„SITUAČNÍ UČENÍ“ je založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápalo jejich smysl.

Další metody jsou zařazovány dle aktuálních potřeb dětí.

 

PEČUJÍCÍ OSOBY:

 • vytvářejí příjemné a milé prostředí plné bezpečí a důvěry,
 • jsou dětem dobrým vzorem a příkladem,
 • jsou důsledné, spravedlivé, laskavé a trpělivé,
 • trvají na dodržování pravidel a stanovených hranic a tím dodávají dětem pocit bezpečí a jistoty,
 • nepoužívají psychické ani fyzické tresty,
 • zamezují chovaní, které vede k zesměšňování či jiným formám snižování důstojnosti dětí,
 • aktivně komunikují s rodiči o jejich dítěte a dění v dětské skupině.

 

VÝCHOVA V KONTEXTU SPOLUPRÁCE RODIČŮ A DĚTSKÉ SKUPINY

Výchova a péče probíhá v úzké spolupráci s rodiči. Komunikace mezi pečujícími osobami a rodiči je velmi důležitá. Panuje zde oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Vítáme zájem rodičů a rádi s nimi probereme vše, co je zajímá o jejich dítku i dětské skupině.

V Ostravě 15. května 2020

Mgr. Štefan Greš

ředitel DS Indiánek